Uprawnienia


 

Posiadamy następujące uprawnienia:

  • Uprawnienia elektryczne do 1 kV - Eksploatacja i Dozór (w tym pomiarowe),
  • Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji zastrzeżonych, niejawnych oraz poufnych, stanowiących tajemnicę służbową,
  • Uprawnienia Budowlane w Telekomunikacji bez ograniczeń do projektowania i kierowaniarobotami budowlanymi w specjalnościach telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą